Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomst met Food Factory, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Food Factory te aanvaarden.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Food Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Food Factory zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade.

De aansprakelijkheid van Food Factory met betrekking tot aan de klant geleverde goederen of diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Food Factory. De totale aansprakelijkheid van Food Factory zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Food Factory werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de goederen of diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Food Factory geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 3 : Nietigheid

Indien enige bepaling van onze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Food Factory en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 4 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Food Factory. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te arrondissement Leuven.

Bestelvoorwaarden

Artikel 1 : Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Food Factory zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de vervaldatum voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Food Factory, of wanneer de klant online een bestelling bevestigd.

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Artikel 1 : online bestellen

Alle producten die wij aanbieden in onze webshop dienen online besteld te worden.

Wij aanvaarden geen bestellingen via telefoon of via mail.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bepaalde producten of over onze werking kan u ons steeds contacteren via het contactformulier op onze website.

In principe hanteren wij volgende basisregels betreffende de termijn waarop de bestelling doorgegeven dient te worden :

 • AFHALING
  1. Bestellingen < 50P -> minimum 2 werkdagen op voorhand
  2. Bestellingen > 50P -> minimum 5 werkdagen op voorhand.
 • LEVERING TUSSEN 07.00u – 09.00u
  1. Bestellingen < 50P -> minimum 3 werkdagen op voorhand
  2. Bestellingen > 50P -> minimum 7 werkdagen op voorhand.
 • LEVERING TUSSEN 10.00u – 12.00u
  1. Bestellingen < 50P -> minimum 2 werkdagen op voorhand.
  2. Bestellingen > 50P -> minimum 5 werkdagen op voorhand.
 • LEVERING TUSSEN 16.00u – 18.00u
  1. Bestellingen < 50P -> minimum 3 werkdagen op voorhand
  2. Bestellingen > 50P -> minimum 7 werkdagen op voorhand.
 • LEVERING OP ZATERDAG
  1. Bestellingen < 50P -> minimum 5 werkdagen op voorhand
  2. Bestellingen > 50P -> minimum 7 werkdagen op voorhand.
 • UITZONDERINGEN (ENKEL GELDIG VOOR AFHALINGEN OF LEVERINGEN TUSSEN 10.00u – 12.00u – NIET OP ZATERDAG)
  1. Meetingschotels voor kleinere groepen (max 25P) kunnen tot 1 werkdag op voorhand besteld worden. De bestelling dient ons ten allerlaatste de werkdag voordien vóór 10u te bereiken.
  2. Individuele bestellingen van broodjes, salades & soep (max 5st) kunnen de dag zelf tot 10.00u besteld worden.

Sommige producten wijken af van deze basisregels, dit wordt steeds duidelijk vermeld op de website.

Wij weerhouden het recht om bestellingen die te laat werden doorgegeven te weigeren.

Artikel 2 : buffetten – recepties – events

Buffetten, recepties en andere evenementen vergen uiteraard meer planning en voorbereiding dan het leveren van voorgemaakte schotels.

Voor groepen > 50P : bevestiging van de opdracht ten laatste 2 weken op voorhand

Voor groepen > 50P : bevestiging van de opdracht ten laatste 3 weken op voorhand

Bovendien is dit ook afhankelijk van onze agenda, wij kunnen slechts een beperkt aantal opdrachten op éénzelfde dag aanvaarden. Hier werken wij volgens het principe : first come first served.

Uw opdracht wordt pas vastgelegd in onze agenda van zodra wij een getekende offerte ter akkoord hebben ontvangen.

In principe werken wij niet op zon- & feestdagen. Voor grotere evenementen kunnen wij uiteraard wel een uitzondering maken, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Afhaalvoorwaarden

Artikel 1

Afhalingen in ons magazijn in de Riddersstraat in Leuven zijn steeds mogelijk van maandag tot en met zaterdag.

U kan steeds kiezen tussen 2 tijdstippen :

 • Tussen 07.00u en 10.00u
 • Tussen 10.00u en 13.00u

In principe is afhalen op een later tijdstip of op zon- & feestdagen niet mogelijk. Voor grotere bestellingen of evenementen kunnen wij uiteraard wel een uitzondering maken, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Artikel 2

Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken dient de klant binnen de 24u na het ontdekken ervan schriftelijk aan Food Factory te melden. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de goederen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Wij onderscheiden 5 zones bij het leveren :

 • Zone 1 : UZ Leuven Gasthuisberg
 • Zone 2 : Leuven-centrum: enkel postcode 3000
 • Zone 3 : postcodes 3001, 3010, 3012, 3018
 • Zone 4 : postcodes 3020, 3052, 3053, 3060, 3210, 3360
 • Zone 5 : postcodes 3070, 3110, 3220, 3370

In principe leveren wij niet buiten deze zones. Voor grotere bestellingen of evenementen kunnen wij  uiteraard wel een uitzondering maken, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Leveringen zijn steeds mogelijk van maandag tot en met zaterdag.

In principe leveren wij niet op zon- & feestdagen. Voor grotere bestellingen of evenementen kunnen wij uiteraard wel een uitzondering maken, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Artikel 2

Door de inontvangstname van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken, klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde goederen of diensten dient de klant binnen de 24u na levering of uitvoering schriftelijk aan Food Factory te melden. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de goederen of diensten definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Food Factory. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigd intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Food Factory, is de klant aan Food Factory een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €50,00, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Food Factory zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 3

Elk protest of betwisting van een factuur dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Food Factory te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest wordt de factuur definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Food Factory nog geen aankopen heeft gedaan of werkzaamheden heeft verricht die betrekking hebben op deze bestelling.

Indien dit wel het geval is zal de klant een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs (indien de annulering 24u of langer voor het afgesproken uur van levering of afhaling gebeurt) of 50% van de overeengekomen prijs (indien de annulering minder dan 24u voor het afgesproken uur van levering of afhaling gebeurt) verschuldigd zijn, met een minimum van €50,00.